Kategoria: działalność gospodarcza w CEIDG

Dzisiejszy wpis adresuję do wszystkich, którzy są przedsiębiorcami i mają do czynienia z ZUS. Nie ważne, czy działasz w formie spółki prawa handlowego, czy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą. KRS czy CEIDG – wszystkich nas łączy ZUS 😉 A tam zadziało się właśnie coś – o dziwo – korzystnego dla przedsiębiorców. Uproszczenie, optymalizacja, jak zwał tak zwał. Grunt, że będzie łatwiej. O czym mówię? O płaceniu składek z tytułu ubezpieczeń społecznych.

Gdzie płacić ZUS? Obecnie jest tak, że każdy przedsiębiorca będący płatnikiem składek ZUS dokonuje zapłaty na większą lub mniejszą liczbę funduszy wskazanych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Chodzi o składki na:

  • ubezpieczenia społeczne,
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

Każda z ww. składek musi zostać ujęta w osobnym przelewie na osobny numer rachunku bankowego ZUS. Mamy więc 4 numery rachunków bankowych, na które musimy przelać odpowiednio wyliczone kwoty składek. To zmieni się 1 stycznia 2018 r. Ze względu na rachunek składkowy.

Zgodnie z nowelizacją ustawy, ZUS w terminie do 31 grudnia 2017 r. ma wygenerować dla każdego płatnika składek nowy numer rachunku składkowego. Jeden numer rachunku dla każdego płatnika. I na ten jeden indywidualny rachunek będziemy dokonywać zapłaty sumy wszystkich składek dla ZUS. W tym samym terminie, to jest do końca roku 2017 ZUS ma poinformować płatników o nadanym im numerze rachunku składkowego. Informacje będą docierały listami poleconymi, a dla osób, które założyły profil informacyjny w systemie teleinformatycznym ZUS – zostaną udostępnione w systemie.

Żeby nie było tak różowo i żeby chronić ewentualne uchybienia urzędników ZUS ustawodawca nałożył jednak na płatników pewien obowiązek. Otóż jeżeli do końca roku nie otrzymasz informacji o swoim numerze rachunku składkowego masz obowiązek samemu skontaktować się z ZUS. I to przed najbliższym terminem zapłaty składek. To samo dotyczy nowych płatników, dla których ZUS nie wygenerował niezwłocznie rachunku składkowego. Powinni oni sami się o to upomnieć.

I tu dochodzimy do sedna – wiadomość o ułatwieniu rozliczeń z Zakładem powinna ucieszyć każdego przedsiębiorcę. Pamiętaj jednak, żeby przed upływem tego roku upewnić się, że otrzymałeś swój własny pachnący świeżością numer rachunku. Zanim ZUS zarzuci Ci, że nie dopilnowałeś swoich obowiązków nie zwracając uwagi na niedopilnowanie obowiązków przez ZUS 😉

Dużo szczęścia na co dzień i do zobaczenia na blogu!

Dziś krótko – o tym, że nieznajomość prawa szkodzi. I że od profesjonalistów, do których zalicza się osoby pełniące funkcje członków zarządu, wymaga się więcej.

Wielokrotnie powtarzam moim klientom, że decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej, czy też na pełnienie funkcji w zarządzie spółki – muszą naprawdę dobrze znać nie tylko kwestie biznesowe, ale też regulacje prawne. A przynajmniej mieć zaufanego prawnika i korzystać na bieżąco z jego wsparcia i fachowej wiedzy.

Przyczynkiem do powyższej refleksji była lektura postanowienia Sądu Okręgowego w Częstochowie, który orzekając w sprawie karnej o odpowiedzialności członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za wykroczenie skarbowe przeciwko organizacji gier hazardowych podkreślił, że osoba pełniąca funkcję w zarządzie spółki musi na bieżąco śledzić zmiany prawa w zakresie działalności spółki i stosować się do obowiązujących przepisów. Jeżeli członek zarządu nie posiada wystarczających informacji, ale też nie korzysta z pomocy prawnika lub pracowników organów administracji (którzy przecież udzielają podstawowych informacji) – to nie może być (zdaniem sądu) mowy o usprawiedliwionej nieświadomości bezprawności danego zachowania (taką nieświadomość prawo karne traktuje na równi z niepopełnieniem przestępstwa).

I choć powyższe orzeczenie zapadło na gruncie prawa karnego, to również w prawie cywilnym mamy szereg przepisów wymagających od przedsiębiorców „więcej”. Przykładowo, Kodeks cywilny w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wymaga od zobowiązanego na podstawie umowy należytej staranności, uwzględniającej zawodowy charakter prowadzonej działalności. Jest to więc swoista „należyta staranność plus”.

Warto o tym pamiętać, i warto zastanowić się przez chwilę, nim rzucisz się w wir przedsiębiorczości.

Niniejszy blog to nie tylko artykuły dotyczące funkcjonowania spółek prawa handlowego, ale też treści poświęcone ogólnie prowadzeniu działalności gospodarczej i prawu dla przedsiębiorców. A ponieważ bloga odwiedzają także przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), to dziś chciałbym zwrócić Wam uwagę na zmiany w przepisach, które obowiązują od 1 stycznia 2017 r., a które bezpośrednio dotyczą właśnie takiej formy prowadzenia działalności.

Nowelizacji poddano bowiem ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, zmieniając m.in.:

  • zasady przeprowadzania kontroli przedsiębiorców,
  • zakres informacji podlegających wpisowi do ewidencji – od teraz do rejestru nie będzie już wpisywany adres zamieszkania przedsiębiorcy. Do tej pory adres taki należało zgłosić we wniosku o zarejestrowanie działalności gospodarczej, mimo że nie podlegał on ujawnieniu w treści odpisu z ewidencji, dostępnego choćby w internecie. Wprowadzono natomiast nowe informacje, jakie będą ujawniane w ewidencji, w postaci danych syndyka, nadzorcy lub zarządcy – ustanowionych dla przedsiębiorcy w przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego (w tym przypadku nowelizacja obowiązuje od 1 kwietnia 2017 r.),
  • wymagania wniosku o wpis do ewidencji – po nowelizacji rejestrując działalność gospodarczą wraz z wnioskiem o wpis trzeba będzie złożyć oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy wskazało się we wniosku jako adresy miejsc wykonywania działalności gospodarczej i adres do doręczeń. Oświadczenie będzie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Powyższe zmiany w zakresie informacji wynikających z ewidencji należy ocenić pozytywnie. Administracja państwowa odchodzi od gromadzenia danych o adresie zamieszkania obywateli (m. in. w nowych dowodach osobistych nie ma już adresu zameldowania), a jednocześnie wprowadzone wcześniej zmiany przepisów podniosły rangę wskazywanego przez przedsiębiorców w ewidencji adresu do doręczeń, obciążając przedsiębiorcę negatywnymi konsekwencjami nie odbierania pism sądowych i urzędowych pod wskazanym adresem. Tym samym adres zamieszkania stał się niepotrzebny.

Z kolei informacja o danych syndyka, nadzorcy i zarządcy ułatwi ustalenie tożsamości tych ważnych dla postępowania osób. Oczywiście wszystko można znaleźć w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, ale jest to proces żmudny w porównaniu z możliwością szybkiego rzucenia okiem do odpisu z ewidencji danego przedsiębiorcy.

Uznanie adresu wskazanego w ewidencji za adres skuteczny dla doręczeń sądowych wymagało zmian zapewniających jak największą wiarygodność podanej informacji. Stąd odpowiedzialność karna za wskazanie fikcyjnego adresu, co do którego przedsiębiorca nie posiada żadnego tytułu prawnego.

Jeżeli macie jakieś pytania lub komentarze dotyczące nowelizacji, to serdecznie zapraszam do dyskusji!

PS Jeżeli prowadzisz lub zastanawiasz się nad prowadzeniem działalności gospodarczej podlegającej wpisowi do CEIDG może zainteresują Cię również inne moje artykuły – tutaj i tutaj.

Jako przedsiębiorca (zarówno działający w formie spółki prawa handlowego, jak i jednoosobowej działalności gospodarczej) zapewne słyszałeś o obowiązku dokonywania płatności przy pomocy rachunku bankowego. Obowiązek ten dotyczy tylko niektórych transakcji, co do zasady bowiem możesz płacić tak, jak Ci wygodnie, a więc również gotówką. Warto jednak wiedzieć, kiedy płatność zgodnie z przepisami powinna być dokonana za pośrednictwem banku.

Nie po to, by uniknąć ryzyka grzywny czy sankcji prawa karnego, bo żadne przepisy ich nie ustanawiają. W ogóle mówi się, że przepis ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, określający opisywany obowiązek, to przykład lex imperfecta (z łaciny: prawo niedoskonałe), czyli prawa pozbawionego sankcji. Moim zdaniem nie jest to do końca prawidłowe, ponieważ przestrzeganie tego przepisu jest brane pod uwagę przez sądy i organy podatkowe w innych, niedotyczących go postępowaniach, i może przesądzić o takich ocenach, jak stwierdzenie złej wiary przedsiębiorcy lub działania z winy umyślnej w prawie karnym. Przepis ten powstał bowiem w celu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i walki z unikaniem opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej. Jego naruszenie może też posłużyć jako dowód na to, że przyjmując płatność od kontrahenta wiedziałeś, że działa on z pokrzywdzeniem wierzycieli, bo mimo wyraźnego nakazu przyjęcia płatności na rachunek rozliczyłeś się z nim w formie gotówkowej. A to już sytuacja, gdy np. skarga pauliańska wierzyciela może okazać się skuteczna (pisałem o tym na drugim blogu).

Jeżeli więc chcesz zachować spokój ducha i nie obawiać się nieprzychylnych ocen ze strony wymiaru sprawiedliwości i fiskusa, które mogą realnie Cię dotknąć, przeczytaj niniejszy wpis i dokonuj płatności jak należy 🙂 Zwłaszcza, że wymogi prawa nie są pod tym względem zbyt rygorystyczne.

Na początku własnej działalności gospodarczej też zastanawiałem się, kiedy powinienem zapłacić za daną usługę lub towar przelewem, a kiedy mogę po prostu zapłacić gotówką. Przechodząc do rzeczy, prawo zobowiązuje każdego przedsiębiorcę do dokonywania i przyjmowania płatności przy użyciu rachunku bankowego (lub rachunku w SKOK) zawsze, gdy:

  1. płatność związana jest z wykonywaną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą,
  2. stroną transakcji jest inny przedsiębiorca,
  3. jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość 15 000 euro (od 1 stycznia 2017 r. 15 000 zł).

Abyś musiał użyć swojego rachunku powyższe warunki muszą zachodzić łącznie. Nie jest to wcale jednoznaczne w orzecznictwie sądów i doktrynie prawa, jednak wydaje się, że większość głosów opowiada się za koniecznością łącznego rozpatrywania ww. warunków. Zgadzam się z tym, bo takie rozumienie przepisu jest znacznie bardziej przekonujące. Na marginesie więc tylko zaznaczam, że niektóre sądy obowiązek wykorzystania rachunku wiążą z dwiema niezależnymi sytuacjami – z każdą transakcją z innym przedsiębiorcą (niezależnie od jej wartości, a więc nawet gdy chodzi o 2 zł), i z takimi transakcjami z konsumentem, których wartość przekracza ww. kwotę. Sam chyba przyznasz, że byłoby to absurdalne rozwiązanie, bardzo ograniczające swobodę działalności gospodarczej. Kupując na przykład papier do drukarki w markecie musiałbyś zapłacić za niego przelewem, a przynajmniej kartą, zamiast wyciągnąć monetę z portfela. Jurydycznie taka interpretacja przepisu też nie przekonuje, bo ustawodawca połączył ww. warunki spójnikiem „oraz”, który oznacza w logice koniunkcję, a więc wymóg spełnienia wszystkich warunków jednocześnie.

Celowo w punkcie 3. wskazałem na wartość transakcji, a nie przelewu. Albowiem niezależnie od tego, czy płatność jest dokonywana jednorazowo, czy w ratach, trzeba brać pod uwagę łączną wartość transakcji. I jeżeli przekracza ona 15 000 euro, to posługiwać się rachunkiem.

Przez posłużenie się rachunkiem należy uznać zarówno polecenie przelewu, zapłatę przy użyciu karty płatniczej, jak i polecenie zapłaty.

Uchwalone już przepisy przewidują, że od 1 stycznia 2017 r. próg wskazany w przepisie zostanie znacząco obniżony, z 15 000 euro do 15 000 zł. W każdym razie nadal pozostanie na poziomie pozwalającym dokonywać bieżących zakupów i rozliczeń w takiej formie, w jakiej będzie Ci najwygodniej.

W orzecznictwie zauważono, że gdy przepis przewiduje obowiązek posłużenia się rachunkiem bankowym to nie jest dopuszczalne rozliczenie się z drugą stroną przy pomocy potrącenia (kompensaty), gdyż ta ostatnia nie jest płatnością za pomocą rachunku. Naruszenie tego zakazu może skutkować ograniczeniem możliwości odzyskania chociażby podatku VAT.

Jak więc widzisz, stosowanie opisywanego przepisu nie jest wcale takie łatwe, ani oczywiste, a skutki jego naruszenia – mimo braku sankcji określonych wprost – mogą być zróżnicowane i dotkliwe. Warto więc wiedzieć, jak poprawnie go stosować (co opisałem powyżej) i po prostu pamiętać o jego istnieniu. Prewencja zamiast leczenia i podnoszenie świadomości prawnej Klientów to moja osobista misja.

Pozdrawiam Cię serdecznie!

Blog, który właśnie czytasz, poświęcony jest przede wszystkim spółkom prawa handlowego, wpisywanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Jednakże taka forma prowadzenia działalności gospodarczej zazwyczaj spotykana jest w przypadku większych przedsięwzięć biznesowych, czy też stosowana przez przedsiębiorców bardziej doświadczonych, chcących mieć wpływ na zakres swojej odpowiedzialności za zobowiązania firmy. Trzeba bowiem jasno powiedzieć, że spółki handlowe mają swoje plusy i minusy. Tak samo jak działalność gospodarcza wykonywana przez osobę fizyczną, potocznie określana jako jednoosobowa działalność gospodarcza. I dla wielu ta ostatnia jest optymalna. Sam prowadzę swoją działalność zawodową – kancelarię radcowską – w formie działalności gospodarczej zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Dziś chciałbym Ci krótko przedstawić, jakie są cechy takiej formy prowadzenia działalności. Żebyś mógł się przekonać, czy to coś dla Ciebie, czy może lepiej od razu sięgnąć po spółkę handlową i wypłynąć z nią na szerokie wody.

Oto najważniejsze cechy działalności gospodarczej wykonywanej przez osobę fizyczną:

1. uproszczona i szybsza procedura rejestracji – działalność rejestrujesz w CEIDG – fizycznie w urzędzie lub za pośrednictwem internetu (używając darmowej i publicznej platformy ePUAP). Osobiście wszystkim i wszędzie polecam zgłoszenie działalności online, z którego sam skorzystałem. Rejestracja w każdym przypadku jest całkowicie darmowa. Po złożeniu wniosku organ administracji już sam, z urzędu, uzyskuje dla Ciebie NIP i REGON. Samodzielnie musisz tylko zarejestrować się jako podatnik VAT i zgłosić do ubezpieczeń społecznych w ZUS. Natomiast działalność możesz zacząć wykonywać już w dniu złożenia wniosku do rejestru!

2. uproszczona rachunkowość – co do zasady zamiast pełnej rachunkowości i obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych (a czasami wręcz poddawania ich badaniu przez biegłych rewidentów) stosuje się znacznie prostszą księgę przychodów i rozchodów. Przedsiębiorca wykonujący działalność w tej formie dysponuje też dużą swobodą co do wyboru formy opodatkowania.

3. oszczędność pieniędzy – począwszy od darmowej rejestracji działalności, przez brak kosztownych wniosków do KRS i ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na tańszej księgowości kończąc.

4. brak wymogu minimalnego kapitału – nikt Cię nie zapyta, jakimi środkami dysponujesz na starcie. Możesz zacząć niemalże z niczym, o ile masz dobry pomysł i wiesz, jak go zrealizować. Albowiem kapitał zakładowy i wymogi w tym zakresie to domena spółek prawa handlowego.

5. samodzielna reprezentacja firmy – nie ma zarządu, jesteś tylko Ty – przedsiębiorca, właściciel, kapitan i sternik. Ty = firma. Sam podejmujesz wszystkie decyzje i podpisujesz wszelkie umowy. Oczywiście możesz korzystać z pełnomocników, ale co do zasady to Ty reprezentujesz swój biznes.

6. łatwość prowadzenia firmy – bez ograniczeń określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, bez konieczności powoływania innych osób do organów spółki, zwoływania zgromadzeń wspólników etc.

Wszystkie powyższe cechy działalności gospodarczej osoby fizycznej brzmią naprawdę fajnie i kuszą, prawda? Jest jednak jeszcze jedna, bardzo istotna cecha, która nieco ten obraz psuje. Mam na myśli pełną odpowiedzialność własnym majątkiem za wszelkie zobowiązania firmy. Pamiętasz punkt 5 powyżej, gdzie pisałem, że Ty = firma? Tak jest również na gruncie majątkowym. Portfel firmy to Twój portfel. A często również Twojego małżonka (chyba że zawarliście majątkową umowę małżeńską, tzw. intercyzę). Dlatego właśnie bardziej ryzykowne przedsięwzięcia biznesowe, czy też po prostu działalność w większej skali, organizuje się zwykle w formie spółek handlowych, gdzie odpowiedzialność właścicieli spółki można znacząco ograniczyć.

Czy ta ostatnia cecha powinna Cię powstrzymywać przed zostaniem jednoosobową firmą? Absolutnie nie. Rozsądnie prowadzona działalność, czy też działalność ubezpieczona, świetnie poradzi sobie na rynku właśnie w tej formie. I pozwoli wykorzystać plusy wszystkich pozostałych, wyżej opisanych cech, tej formy działalności gospodarczej. Jednak najbezpieczniej zawsze poradzić się specjalisty, który doradzi optymalną formę prowadzenia działalności, dopasowaną do Ciebie i Twoich biznesowych planów. Twój radca prawny z pewnością może Ci w tym pomóc.

Na marginesie, działalność gospodarczą – gdy przyjdzie na to czas – można zawsze przekształcić w spółkę kapitałową. Jeżeli więc Twój biznes pięknie się rozrośnie, będziesz mógł dostosować jego formę prawną do nowych okoliczności życia firmy.

Pozdrawiam serdecznie!

PS Tutaj przeczytasz o obowiązkach dot. oznaczania pism w działalności gospodarczej (także tej rejestrowanej w CEIDG).